Gratis levering
Direct op voorraad
Spoedbestelling
Vele variaties
Betalen bij levering

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Onderstaand leest u onze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij zowel online aankopen als aankopen in de Boxspringvoorraad Showroom. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees dit dus aandachtig door. 

 

Definities

Uitgeslapen B.V.: gevestigd te Asten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 71853685 handelend onder de naam Boxspringvoorraad.

Website: de website van Boxspringvoorraad, te raadplegen via www.Boxspringvoorraad.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant: degene die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Boxspringvoorraad en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak tussen Boxspringvoorraad en Klant, waarbij de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaakt.

Zakelijke klant: De klant die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

De consument: De klant die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

Aflevering: De feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan Klant.

Monteren (plaatsen): Het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan.

Aanbetaling: de door afnemer bij het sluit van de overeenkomst verrichte betaling van een deel van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Boxspringvoorraad zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Boxspringvoorraad slechts bindend, indien en voor zover deze door Boxspringvoorraad uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 

Artikel 2. Prijzen en informatie 

 1. Alle op de Website en in andere van Boxspringvoorraad afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Er worden aparte verzendkosten berekend. De verzendkosten zijn te vinden op de website.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Boxspringvoorraad kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Boxspringvoorraad afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. Boxspringvoorraad kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Boxspringvoorraad en het accepteren van de door Boxspringvoorraad gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Boxspringvoorraad onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Boxspringvoorraad het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Boxspringvoorraad kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Boxspringvoorraad op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij/zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 4. Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij/zij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Boxspringvoorraad is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij/zij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Boxspringvoorraad daarvan in kennis te stellen, zodat Boxspringvoorraad gepaste maatregelen kan nemen. 

 

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst 

 1. Zodra de bestelling door Boxspringvoorraad is ontvangen, stuurt Boxspringvoorraad de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Boxspringvoorraad is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. De levertijd op de website betreft altijd een verwachte levertijd. Indien producten niet binnen de verwachte levertijd worden geleverd, zullen bestelde producten binnen in ieder geval 30 dagen na de verwachte levertijd door Boxspringvoorraad worden geleverd.
 4. Wanneer producten niet binnen 30 dagen na de verwachte levertijd zijn geleverd, stelt Boxspringvoorraad Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst te annuleren.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen bij de vestiging van Boxspringvoorraad, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 6. Boxspringvoorraad is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is.
 7. Zodra de bestelling gereed is, neemt Boxspringvoorraad contact met Klant op, via e-mail of telefonisch, om een afspraak te maken voor de levering/afhalen van het bestelde product(en).
 8. Nadat Boxspringvoorraad de bestelling gereed heeft gemeld voor levering of afhalen, heeft de Klant twee maanden om de bestelling af te nemen, mits anders schriftelijk is overeengekomen. Is de bestelling na twee maanden niet door Klant afgenomen dan wordt de overeenkomst door Boxspringvoorraad schriftelijk beëindigd. Wanneer de betaling is uitgevoerd bij bestelling, stort Boxspringvoorraad het aankoopbedrag na schriftelijke beëindiging van de overeenkomst terug.
 9. Klant kan in overeenstemming met Boxspringvoorraad de producten later dan twee maanden afnemen, nadat Boxspringvoorraad de bestelling heeft gereed gemeld. Hiervoor worden opslagkosten in rekening gebracht. De opslagkosten betreffen € 5,- per dag.
 10. Wanneer een op maat gemaakt product niet binnen twee maanden wordt afgenomen door Klant brengt Boxspringvoorraad na schriftelijke beëindiging 50% van het aankoopbedrag in rekening. Indien de betaling door Klant al is uitgevoerd, wordt 50% van het aankoopbedrag teruggestort.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Boxspringvoorraad binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Na deze melding heeft de klant nog eens 14 dagen om het daadwerkelijk te retourneren.
 3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
 4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Boxspringvoorraad een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
 5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Het product dient ongebruikt en ongemonteerd te zijn.
 6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Boxspringvoorraad, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Boxspringvoorraad kenbaar te maken dat hij/zij van de aankoop af ziet. Boxspringvoorraad bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 7 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. 
 8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, hoeft Boxspringvoorraad de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; maatwerk producten/gepersonaliseerde producten.
 • Producten die hygiënisch van aard zijn. Het gaat dan om onder andere beddengoed, matrassen, topmatrassen en boxsprings.
 • Producten door de gebruiker in gebruik genomen zijn.
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Beddenbriljant geen invloed heeft.

 

Artikel 7. Betaling 

 1. Klant dient betalingen aan Boxspringvoorraad volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Boxspringvoorraad is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op de dag na levering.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door Boxspringvoorraad is gewezen op de te late betaling en Boxspringvoorraad de Klant een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Boxspringvoorraad gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Boxspringvoorraad kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

Artikel 8. Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Boxspringvoorraad een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 2. Boxspringvoorraad staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Boxspringvoorraad er tevens voor in dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik.
 3. Boxspringvoorraad raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen twee dagen, na ontvangst van het product Boxspringvoorraad daarvan in kennis te stellen.
 4. Indien Boxspringvoorraad de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen

 1. Boxspringvoorraad staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Boxspringvoorraad er tevens voor in dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
 2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een twee dagen na ontvangst van het product Boxspringvoorraad daarvan in kennis te stellen.
 3. Indien Boxspringvoorraad de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. 

 

Artikel 10. De garantiebepalingen van Boxspringvoorraad

 1. Conform wet- en regelgeving worden rechten toegekend in het geval producten niet aan de overeenkomsten voldoen. De onderstaande garantiebepalingen laten deze wettelijke rechten onverlet en houden dus geen beperking van wet- en regelgeving in.

De garantietermijnen gaan in op het moment dat Boxspringvoorraad de bestelling bij Klant heeft bezorgd.

 1. Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Boxspringvoorraad garantievoorwaarden. Indien een defect niet hersteld kan worden, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product
 2. Om aanspraak te maken op de garantie, moet Klant voldoen aan de volgende voorwaarden:

Klant kan aantonen dat hij/zij bij Boxspringvoorraad een aankoop hebt gedaan.

Het product is onbeschadigd en schoon.

Klant gebruikt het product volgens de meegeleverde instructies. Zie ook de rubriek ‘uw spullen mooi houden’ onder aan deze voorwaarden.

Klant stelt Boxspringvoorraad binnen een gepaste tijd nadat hij/zij een gebrek heeft ontdekt op de hoogte door contact op te nemen met de Klantenservice of door een e-mail te sturen naar info@Boxspringvoorraad.nl. Verder gelden de voorwaarden die hieronder zijn vermeld.

 1. Klant mag verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan Klant de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. In overleg met Boxspringvoorraad kan bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk worden vastgelegd dat de geleverde producten ook de eigenschappen moeten bezitten die nodig zijn voor een bepaald bijzonder gebruik ervan. Ook in dat geval mag Klant verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor dit bijzondere gebruik nodig zijn en gelden de wettelijke rechten die de Nederlandse wetgeving Klant biedt ook voor het ontbreken van eigenschappen die nodig zijn voor dit overeengekomen bijzondere gebruik. Boxspringvoorraad kan in dat geval echter wel bepalen dat de onderstaande aanvullende garantietermijnen en -bepalingen niet gelden voor het ontbreken van deze eigenschappen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd bij het sluiten van de Als een geleverd product niet aan de hiervoor bedoelde verwachtingen voldoet, gelden de wettelijke rechten die de Nederlandse wetgeving u biedt.
 2. Boxspringvoorraad hanteert een 3-jarige afbouwende garantie voor boxsprings matrassen en topmatrassen. Deze garantiebepalingen zijn actief indien de onderhoudsadviezen van Boxspringvoorraad, waaronder het gebruik van een kwalitatief hoogwaardige molton, correct gevolgd zijn en dat sprake is geweest van normaal huishoudelijk gebruik.

1e jaar: Volledige garantie

2e jaar: 1/3 Afschrijving (33,3%)

3e jaar: 2/3 Afschrijving (66,7%)

Na 3 jaar €75,- Voorrijkosten

Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het huidige prijzenpeil. Op motoren, accessoires, dekbedden en kussens wordt de Boxspringvoorraad garantie geboden.

 

Garantie Showroommodellen:

Op showroommodellen wordt 2 jaar (gelijkmatig) afbouwende garantie geboden op verborgen gebreken, deze garantie is niet van toepassing op het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij aflevering of afname van het product. De hardheid van matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.

 

Garantie op verkleuring:

Indien er sprake is van verkleuring hanteert Boxspringvoorraad een volledige garantietermijn van 3 maanden.

 1. Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten. 
 2. Boxspringvoorraad kan enkel service verlenen mits de originele factuur voorgelegd kan worden, deze dient derhalve goed bewaard te worden. De garantieperiode is beperkt tot het leven van de eerste originele koper.
 3. Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. Na reparatie of vervanging geldt een garantietermijn van 1 jaar op het vervangen of gerepareerde onderdeel.
 4. Matrassen en topmatrassen: bij normaal gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) tot en met 3,0 cm acceptabel verschijnsel en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie. De garantie is enkel van toepassing bij extreme contourvorming van meer dan 3,0 cm gemeten.
 5. Boxsprings, matrassen en topmatrassen verliezen door de jaren heen en bij normaal gebruik tot 15% van hun vorm en ondersteuning, dit verlies is normale slijtage en valt derhalve niet onder de garantievoorwaarden.
 6. Matrassen en topmatrassen kunnen enkele centimeters afwijken in lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering.
 7. Matrassen; de bonell- en pocketvering matrassen worden omlijst door schuimrubber om de veren bij de comfortzones op zijn plaats te houden. De schuimranden zijn géén slaapzones en valt derhalve buiten de garantie bij een ontstane klacht die gerelateerd kan worden aan het beslapen van de omlijsting/ schuimrand.

 

Artikel 11. Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Boxspringvoorraad, dan kan hij/zij bij Boxspringvoorraad telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Boxspringvoorraad geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Boxspringvoorraad binnen 14 werkdagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
 3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan wel bedrijfsmatig.
 2. De totale aansprakelijkheid van Boxspringvoorraad jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 3. Aansprakelijkheid van Boxspringvoorraad jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Boxspringvoorraad jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Boxspringvoorraad.
 5. De aansprakelijkheid van Boxspringvoorraad jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Boxspringvoorraad onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Boxspringvoorraad ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Boxspringvoorraad in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee dagen na ontvangst van het product schriftelijk bij Boxspringvoorraad een melding doet.
 7. In geval van overmacht is Boxspringvoorraad niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. 

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

 1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Boxspringvoorraad totdat alle vorderingen die Boxspringvoorraad op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
 2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
 3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Boxspringvoorraad te bewaren.
 4. Boxspringvoorraad is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
 5. Zakelijke Klant zal Boxspringvoorraad te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Boxspringvoorraad .

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. Boxspringvoorraad verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement. 

 

 

Artikel 15. Het plaatsen van de bestelling

 1. Klant kan bestelling zelf online plaatsen via de webwinkel van Boxspringvoorraad. Klant dient er rekening mee te houden dat er geen herroepingsrecht geldt voor gepersonaliseerde/op maat bestelde producten en artikelen die persoonlijk van aard zijn (hieronder vallen alle Matrassen, Bedbodems, Boxsprings en Topmatrassen).
 2. Als er bijzonderheden zijn waarmee Boxspringvoorraad rekening moet houden bij het bezorgen van de bestelling (zie ook hieronder: ‘het bezorgen van de bestelling’) dan moet klant die doorgeven aan onze Klantenservice. De meeste textiel orders worden opgestuurd en zullen binnen twee tot vijf werkdagen door een pakketdienst bezorgd worden, bestellingen van grote goederen zoals Matrassen, Bedbodems, Boxsprings en Topmatrassen kunnen opgehaald of bezorgd worden. Meer informatie over de levering en de leveringsvoorwaarden is te vinden vanaf artikel 21 en verder.

 

Artikel 16. Betaling

 1. Klant is bij bestellingen in de showroom verplicht tot het doen van een minimale aanbetaling van 30 % van het aankoopbedrag.
 2. Zakelijke klant is verplicht tot het doen van een aanbetaling van 50 % van het aankoopbedrag.
 3. Klant heeft de mogelijkheid om bij levering uitgevoerd door Boxspringvoorraad aan de chauffeur te betaling te verrichten. De klant is ervoor verantwoordelijk dit bedrag gepast contant te betalen. Eventuele wisselgelden kunnen hierdoor niet naderhand op Boxspringvoorraad worden verhaald. Indien het product door een pakketdienst (PostNL, DHL, DPD etc.) wordt uitgevoerd is betaling aan de bezorger geen optie.

 

Artikel 17. De bevestiging van uw bestelling

 

Direct na de bestelling ontvangt Klant via e-mail een orderbevestiging. In de orderbevestiging staat het ordernummer vermeld. Houd dit nummer bij de hand wanneer er vragen zijn over de order. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging per e-mail is ontvangen. Indien er geen orderbevestiging is ontvangen, controleer dan eerst of deze in de spambox is terechtgekomen. Als dat niet het geval is, neem dan alstublieft contact op met de Klantenservice. Boxspringvoorraad controleert dan of de bestelling ontvangen is.

 

Artikel 18. Bezorgadres wijzigen

Wijziging van het bezorgadres is in overleg met ons mogelijk. Dit kan er wel toe leiden dat Boxspringvoorraad een nieuwe leverdag moet afspreken. De reden hiervan is dat leveringen per postcodegebied ingepland worden, waardoor de planning moet worden aangepast als het bezorgadres wijzigt. Dit is niet van toepassing op bestellingen van bedtextiel.

 

Artikel 19. Bestelling wijzigen

Een wijziging van de bestelling van een Matras, Bedbodem, Boxspring, Topmatras moet uiterlijk binnen één werkdag worden doorgegeven door contact op te nemen met de Klantenservice.

Dit kan er wel toe leiden dat de levertijd iets langer wordt. Wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd na één werkdag wordt er 50,- in rekening gebracht.

 

Artikel 20. Bestelling annuleren

Klant heeft de mogelijkheid om de koop op afstand voor levering zonder opgave van redenen en zonder kosten te annuleren. Klant kan hiervan alleen gebruik maken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

In het geval van op maat gemaakte producten, kan de bestelling niet meer kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden. Als Klant toch wilt annuleren kan dit kosteloos binnen 24 uur na bestelling. Na 24 uur is Boxspringvoorraad genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 30% van het aankoopbedrag. Indien Klant een bestelling annuleert nadat hij/zij al is geïnformeerd dat de (deel)levering plaats kan vinden, dan is Boxspringvoorraad genoodzaakt 50% annuleringskosten van het aankoopbedrag in rekening te brengen. Voornoemde schadevergoeding is gebaseerd op de gederfde inkomsten van Boxspringvoorraad. 

 

Let op: Na de levering van producten is annuleren en wijzigen van de order niet meer mogelijk.

 

Artikel 21. Plaats van levering.

Op alle bestellingen van de bedbodems, boxsprings, matrassen, topmatrassen en aanverwante producten of onderdelen hiervan gelden de volgende bezorgkosten:

 

Afhalen bij onze showroom; geen bezorgkosten voor alle goederen;

Bezorgen van matrassen, topmatrassen, hockers, dekenkisten en andere kleine producten; €19,-;

Bezorgen van boxsprings in Nederland tot aan de eerste drempel, begane grond; € 49,-;

Bezorgen van boxsprings in België tot aan de eerste drempel, begane grond; € 49,-;

Plaatsen en monteren van vaste én elektrische boxsprings in Nederland € 100,- *;

Plaatsen en monteren van vaste én elektrische boxsprings in België € 100,-;

* Met uitzondering van de Waddeneilanden.

 

Indien Klant heeft aangegeven dat hij/zij de goederen geplaatst en gemonteerd wilt hebben, brengen onze chauffeurs de producten middels reguliere ingangen daar waar Klant aangeeft dat waar hij/zij de bestelling het beste kan gebruiken. Dit zal in de meeste gevallen de slaapkamer zijn. Uitzondering hierop zijn bestellingen van enkel Bedtextiel, deze worden door een pakketdienst tot aan de voordeur geleverd.

 

Artikel 22. Het bezorgen van de bestelling

 

Om de levering zo soepel mogelijk te laten verlopen, dient klant ons vooraf te laten weten of er bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij de bezorging van de bestelling. Klant dient het volgende in acht te nemen:

 

Kan onze vrachtwagen de woning van Klant bereiken? Denk daarbij aan opgebroken straten of binnensteden die afgesloten zijn voor autoverkeer.

Onze monteurs moeten de slaapkamer kunnen bereiken middels reguliere ingangen.

Is het trapgat ruim genoeg?

In geval van een flat of een bovenwoning: Is de woning makkelijk bereikbaar?

Is er een lift aanwezig?

Zorg dat u op de afgesproken datum van bezorging thuis bent en bereikbaar bent op het opgegeven telefoonnummer.

Wanneer niemand thuis is bij levering, wacht de bezorgservice niet.

 1. Indien de vervoerders geen gebruik kunnen maken van de reguliere ingang van de woning en/of de toegang naar de kamer waar de goederen geplaatst moeten worden, bijvoorbeeld gebruik moeten maken van ramen, balkons of andere niet reguliere ingangen van de woning of slaapkamer, dan is dit geheel voor risico van de Klant. Mocht het bezorgen hiervoor meer tijd gaan kosten en/of andere kosten met zich meebrengen dan kunnen hier meerkosten voor berekend worden. Indien de bezorgers vanwege tijdgebrek en/of risico voor beschadiging te groot vinden, dan heeft Boxspringvoorraad het recht om de producten achter te laten op een gewenste plaats die wel bereikbaar is. Klant is wel verplicht om de goederen te betalen, inclusief de bezorg- en plaatsingskosten.
 2. Als vanwege de bijzondere omstandigheden voor de bezorging extra kosten gemaakt moeten worden, zijn deze voor rekening (bijvoorbeeld het deelbaar moeten maken van een hoofdbord) van de Klant. Klant kan dit testen door een stuk karton uit te knippen in de maat van het grootste onderdeel, en te kijken of deze makkelijk door het trappengat past. De meeste artikelen zullen geen problemen leveren. Het grootste onderdeel van een boxspringset is over het algemeen het hoofdbord, indien deze niet naar boven past kan Boxspringvoorraad deze deelbaar laten maken (tegen een meerprijs) zodat deze wel naar boven past.
 3. Als Boxspringvoorraad niet van tevoren op de hoogte is gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van uw huis en/of uw slaapkamer, kan Boxspringvoorraad niet aansprakelijk gesteld worden voor de negatieve gevolgen daarvan.
 4. Als Klant van tevoren eventuele obstakels verwijdert (denk aan kastjes, schilderijen, lampen en aan de muur hangende voorwerpen etc.) kunnen de producten worden neergezet en gemonteerd op de plaats die Klant aangeeft. Voor de goede orde wordt de Klant gewezen op het feit dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar uw bestelling bezorgd moet worden. Voornoemde geldt voor zowel objecten in de woning als de vloer. Is dat niet mogelijk, dan zijn eventuele daarmee verband houdende kosten voor rekening van de Klant.
 5. Boxspringvoorraad en/of de transporteur is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen of omgeving die het gevolg is van handelen in strijd van bovenstaande tekst. Boxspringvoorraad en/of de transporteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
 6. Volgens de ARBO-wetgeving mag een bezorger maar tot de derde verdieping iets leveren mits er geen lift beschikbaar is. Vanaf de vierde verdieping kan enkel middels een lift geleverd worden, hierbij moet rekening gehouden worden met de grote van de lift en de grote van de bestelde producten. De verantwoordelijkheid of de producten daadwerkelijk op de plaats van bestemming kunnen komen ligt bij de klant.
 7. Klant dient de bestelling goed te controleren bij levering wanneer deze wordt aangeboden. Eventuele schade dient direct bij de vervoerder op het moment van ontvangst vermeldt te worden. Klant laat het beschadigde onderdeel in de originele verpakking zitten. Tevens dient de Klant na het melden Boxspringvoorraad op de hoogte te houden middels een e-mail te sturen naar info@Boxspringvoorraad.nl met duidelijke foto’s van de schade en een omschrijving.
  Indien de Klant een schade niet direct bij het tekenmoment bij ontvangst van de levering meld, kan er achteraf géén aanspreek meer worden gedaan bij Boxspringvoorraad.
 8. De vervoerder van Boxspringvoorraad bezorgt de bestelling via een track en trace systeem met dag en tijdsvlak indicatie. De bezorging vindt plaats op de Klant opgegeven afleveradres.

 

Artikel 23. De levertijd

 1. De producten die Boxspringvoorraad online aanbiedt, hebben doorgaans een indicatieve levertijd. De levertijd, die op de website wordt vermeld, vangt aan op het moment dat Klant van ons een orderbevestiging heeft ontvangen. In de orderbevestiging staat een indicatieve levertijd waarin de bestelling bij Klant wordt bezorgd. Het kan voorkomen dat het onverhoopt, als gevolg van grote drukte of andere omstandigheden, niet lukt de bestelling binnen de op onze website aangegeven levertijd bij Klant te bezorgen. Klant ontvangt hiervan dan zo spoedig mogelijk van Boxspringvoorraad nadat de bestelling geplaatst is bericht.
 2. De aangegeven indicatieve levertijden zijn gebaseerd op een werkweek van 5 werkdagen (maandag t/m vrijdag). Klant is verantwoordelijk om te controleren of er in de indicatieve levertijd een vakantie of feestdag valt. Deze periodes beïnvloeden de levertijden dermate, dat er bij bestelling rekening mee gehouden dient te worden.

 

Artikel 24. De levering

 1. Zodra de levering klaar staat voor verzending ontvangt Klant van Boxspringvoorraad bericht omtrent de levering, bij grote goederen zoals Matrassen, Bedbodems en Boxsprings zal onze afdeling expeditie contact met Klant opnemen om een bezorgdatum in te plannen. Klant dient er rekening mee te houden dat hij/zij op de leverdag thuis moet zijn voor het in ontvangst nemen van het product. De dag voor de levering van gekozen bezorgdag ontvangt Klant een bericht van de transportmaatschappij met een verwachte tijdstip van de bezorging.

 

Let op: Wanneer er een bezorgdag is afgesproken kan deze niet meer worden gewijzigd. Als Klant in dit stadium toch voor een andere bezorgdag of bezorgmethode wilt kiezen, dan zijn hier kosten aan verbonden. 

 

 1. Klant dient op afgesproken leverdag/ tijdsvlak thuis te zijn. Als dit niet het geval is, zal de chauffeur proberen Klant telefonisch te bereiken.
 2. Dit wordt gemeld bij Boxspringvoorraad zodat er een nieuwe leverdatum kan worden ingeplant. Houdt er rekening mee dat dit later kan zijn dan de eerste oorspronkelijk overeengekomen leverdag. Boxspringvoorraad rekent hiervoor extra bezorgkosten in rekening voor elke niet geslaagde bezorgpoging.

 

Artikel 25. Controleren van uw bestelling bij levering

 1. Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de producten, loopt onze chauffeur de geleverde producten met Klant na. Klant dient goed te controleren of alle bestelde producten geleverd zijn en of de (gemonteerde) producten geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Constateert Klant gebreken of beschadigingen, dan dient dit zo duidelijk als mogelijk te worden gecommuniceerd aan Boxspringvoorraad. De chauffeur zal dit dan op het ontvangstbewijs vermelden. Als alles in orde is, vraagt de chauffeur Klant de factuur te ondertekenen en het eventueel nog verschuldigde bedrag te betalen.
 2. Als aan Klant producten worden opgestuurd, vindt de levering plaats door een pakketdienst. In dit geval zal de chauffeur de goederen niet met Klant nalopen. Controleer in dat geval ook goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of ze geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Mocht Klant na controle van deze producten gebreken of beschadigingen aantreffen, neem dan contact op met onze Klantenservice.

  

Artikel 26. Montage door Boxspringvoorraad

In sommige gevallen zal Boxspringvoorraad de producten voor Klant monteren. Dit staat vermeld op de orderbevestiging. Klant dient rekening te houden met de onderstaande regels:

 

 • Als de ondergrond niet vlak is, kan Boxspringvoorraad de stabiliteit van het product niet garanderen.
 • Boxspringvoorraad is niet verantwoordelijk wanneer de producten niet passen op de plaats die Klant in gedachten heeft.
 • Klant dient voor bezorging de entree/ doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan het artikel en/of de koper zijn eigendommen te voorkomen.
 • Boxspringvoorraad verzamelt het restafval (o.a. verpakkingsmateriaal, karton en plastic) netjes en nemen dit ook weer mee zodat u hier niet mee blijft zitten.

 

Artikel 27. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Als de consument gevestigd is in een ander EU- land dan Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Boxspringvoorraad gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

 

Privacy statement

Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt. Omdat Boxspringvoorraad u (in meerdere of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vindt Boxspringvoorraad het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt. Boxspringvoorraad respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie die u aan Boxspringvoorraad verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld.

Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant of in termijnen, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij u tegen het toesturen daarvan bezwaar hebt gemaakt.

 

Contactgegevens 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Boxspringvoorraad, Molenakkers 5a, 5721 WR Asten. telefoon: +31 (0) 85 086 99 59

e-mail: info@Boxspringvoorraad.nl KvK-nummer: 71853685 btw-nummer: NL858875081B01

Copyright © Boxspring Voorraad